27.09.2017.

Natječaj za prodaju čistilice

Na temelju Odluke Upravnog vijeća JKU „Prvenj“ o raspisivanju javnog natječaja za prodaju čistilice, br: 34-01/2017, ravnatelj Jku „Prvenj“ raspisuje

NATJEČAJ ZA PRODAJU ČISTILICE ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA


I. PREDMET PRODAJE
Prodavatelj Javna komunalna ustanova „Prvenj“ (u daljnjem tekstu: prodavatelj) prodaje čistilicu slijedećih karakteristika:

Vrsta vozila: Čistilica 
Marka: TSM Durasweep 95 ST 
Boja vozila: siva
Stanje vozila: u voznom stanju
Vrsta motora: dizel
Snaga motora: 1900 W
Tvornički broj: 14150170
U prometu od: 2015. godine
Datum prve registracije: 1.2.2015.
Broj prijeđenih kilometara: 67 km
Površina čiščenja: 7.500 m2/h
Najveća brzina: 6 km/h
Mjere vozila: 186 x 125 x 99 cm
Masa: 540 kg


II. UVJETI PRODAJE

Prodaja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 
Mjesto isporuke vozila: franco Tkon.

Početna cijena vozila iznosi 48.973,50 kuna bez uračunatog PDV-a.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. 

Valjanost ponude: 30 dana
Dospijeće plaćanja: danom sklapanja Ugovora

Prodaja vozila obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka sadrže 
- za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice ili putovnice Ponuditelja
- za pravne osobe – preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje, original BON 2 (ne stariji od 15 dana), 

Kupac snosi i sve ostale zavisne troškove (prijevoza, bilježnika, poreza i pristojbi i drugo). Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran Ponuditelju nadoknaditi troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju. 


Kupac je obvezan zaključiti Ugovor o kupoprodaji s prodavateljem najkasnije u roku 10 dana od donošenja odluke o izboru ponude.

Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja bez prisutnosti javnosti. 
Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena. 

III. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:  

JAVNA KOMUNALNA USTANOVA „PRVENJ“
Mulina 7
23 212 TKON

ili osobno na pisarnicu Prodavatelja, s naznakom na omotnici 
„PONUDA ZA KUPNJU ČISTILICE ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06. listopada 2017.

Ponude koje nisu zaprimljene u utvrđenom roku neće se razmatrati. 

IV. OSTALE OBAVIJESTI

Sve informacije moguće je dobiti radnim danom od 8:00 do 13:00 sati, tel: 023/285-541.

Vozilo je moguće testirati radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu. 

Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

Obavijest o natječaju je objavljena na službenoj stranici JKU Prvenj, www.jku-prvenj.hr i na oglasnoj ploči JKU Prvenj.


JKU Prvenj
Ravnatelj:
Dino Smoljan

Br: 34-02/2017
Tkon, 27. rujna 2017. g.