Temeljem čl. 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN“ 94/13), prethodne Suglasnosti općinskog načelnika na cijene komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Tkon, Klasa:080-01/13-01/32, Urbroj:2198/32-13-1 i članka 26. Statuta Javne komunalne ustanove «Prvenj», broj:08-03/10-pročišćeni tekst, od 14. svibnja 2010. g., ravnatelj J.K.U. «Prvenj» donosi

 

O D L U K U

O visini cijene komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Tkon

 

Čl.1.

Visina cijene odvoza smeća za kućanstva sa stalnim prebivalištem na području Općine Tkon određuje se prema broju članova u mjesečnom iznosu kako slijedi:

 

Broj članova

Cijena u kunama/mjesečno

Za 1 člana
Za 2 člana
Za 3 člana
Za 4 člana
Za 5 članova
Za 6 članova
Za 7 i više članova

22,00

31,00

39,00

45,00

54,00

62,00

69,00

 

Visina cijene odvoza smeća za vlasnike ili korisnike stambenih objekata koji nemaju stalno prebivalište na području Općine Tkon (stambeni objekti za odmor) cijena odvoza smeća za svaku stambenu jedinicu određuje se kako slijedi:

 

Količina otpada izražena u litrama

Cijena po količini (L) otpada

U kunama

Cijena u kunama/godišnje

L 4320

0,122

529,00

 

Obrazloženje:Na nivou godine formira se cijena prema litrama standardnog spremnika od 120 L, a što uključuje tri pražnjenja spremnika tjedno za razdoblje od jednog kvartala. Račun se izdaje godišnje-jednokratno.

 

Visina cijene odvoza smeća za vlasnike kuća sa južne strane Tkona i sa otoka Žižnja.

 

Količina otpada izražena u litrama

Cijena po količini (L) otpada

U kunama

Cijena u kunama/godišnje/ za sezonu

L 4320

0,122

100,00

 

Obrazloženje:Na nivou godine formira se cijena prema litrama standardnog spremnika od 120 L, a što uključuje tri pražnjenja spremnika tjedno za razdoblje od jednog kvartala. Račun se izdaje godišnje-jednokratno.

 

CIJENA ZA PRAVNE OSOBE U SEZONI/MJESEČNO (srpanj-rujan):

 

Vrsta objekta

Količina otpada izražena u litrama

Cijena po količini (L) otpada u kunama

Cijena u kunama/mjesečno

RESTORANI
CAFFE BAROVI
KONOBE
MESNICE
ODMARALIŠTA
AUTO KAMPOVI

L 19500/7200
L 3600
L 7200
L 7200
L 19500/7200
L 7200

0,122
0,122
0,122
0,122
0,122
0,122

275,37
232,90
217,83
295,47
840,84
485,10

 

Obrazloženje:Cijena i račun se formiraju mjesečno prema litri standardnog spremnika (120/240/650 L) a uključuje svakodnevno pražnjenje spremnika.

 

CIJENA ZA PRAVNE OSOBE VAN SEZONE/MJESEČNO:

 

Vrsta objekta

Količina otpada izražena u litrama

Cijena po količini (L) otpada u kunama

Cijena u kunama/mjesečno

RESTORANI
CAFFE BAROVI
KONOBE
MESNICE

L 2880/1440
L 1440
L 2880
L 2880

0,122
0,122
0,122
0,122

229,50
186,03
214,65
249,31

 

Obrazloženje:Cijena i račun se formiraju mjesečno prema litri standardnog spremnika (120/240/650 L) a uključuje tri pražnjenja spremnika tjedno.  

 

CIJENA ZA OSTALE PRAVNE OSOBE/MJESEČNO:

 

Vrsta objekta

Količina otpada izražena u litrama

Cijena po količini (L) otpada u kunama

Cijena u kunama/mjesečno

TRGOVINE PREHRAMBENOM ROBOM, površine do 100 m2

L 7200/2880

0,122

254,82

TRGOVINE PREHRAMBENOM ROBOM, preko 100 m2

L 19500/7800

0,122

522,20

TRGOVINE GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM

L 2880

0,122

160,00

SVI OSTALI OBRTI I PRAVNE OSOBE/ MJESEČNO

L 1440

0,122

82,60

KIOSCI
AMBULANTA
LJEKARNA
POŠTA

L 1440
L 1440
L 1440
L 1440

0,122
0,122
0,122
0,122

121,42
29,00
44,00
44,00

RIBARSKI OBRTI I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE MARIKULTUROM

L 1440

0,122

29,00

 

Obrazloženje:Cijena i račun se formiraju mjesečno prema litri standardnog spremnika (120/240/650 L) a uključuje tri pražnjenja spremnika tjedno.

 

Čl. 2.

U gore navedene cijene je uključen PDV. Cijenik važi od 01.07.2013.

 

Čl. 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom i visini cijene odvoza smeća na području Općine Tkon, Klasa:363-01/10-01/12, Urbroj:2198/32-10-2, od 12. svibnja 2010. g.

 

Čl. 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj JKU „Prvenj“:

Robert Lukačić

 

Br:07-01/2013

Tkon, 12. kolovoza 2013.