Na temelju članka 26. Statuta Općine Tkon («Službeni glasnik» Zadarske županije 8/01) i članka 2. i 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Tkon, klasa: 021-05/03-01/13, ur. broj: 2198/32-03-1, Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 30. sjednici održanoj dana 4. travnja 2003. donijelo je

O D L U K U

o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Tkon

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata te visina naknade za parkiranje i vrijeme naplate na javnim parkiralištima na području Općine Tkon.

Članak 2.
Javno parkiralište pod naplatom sastoji se od jedinstvene I. ZONE koja obuhvaća dio centra mjesta Tkon od «Lamprade» do «Pinkovca».
Dopušteno vrijeme zadržavanja na javnom parkiralištu je: bez ograničenja.
Parkirališna mjesta na javnom parkiralištu iz ovog članka označavaju se horizontalnim oznakama bijele boje ako su asfaltirana.

Članak 3.
Naknada za parkiranje vozila na javnom parkiralištu u I. ZONI plaća se svakim radnim danom u vremenu:
- od 1. siječnja do 14. lipnja svakim danom i to od 07,00 – 15,00 sati
- od 15. lipnja do 14. rujna svakim danom i to od 07,00 – 22,00 sata
- 15. rujna do 31. prosinca svakim danom i to od 07,00 – 15,00 sati

Članak 4.
Visina naknade za parkiranje osobnog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tone nosivosti te motocikla i njegove prikolice, na javnom parkiralištu s naplatom parkiranja, određuje se kako slijedi:
- u vremenu od 1. siječnja do 14. lipnja i od 15. rujna do 31. prosinca : 4,00 kune po satu
- u vremenu od 15. lipnja do 14. rujna : 4,00 kune po satu
- ukoliko se pojedini vlasnici vozila zadržavaju 24 sata na parkiralištu: 30,00 kn po danu
- vozila većih dimenzija plaćaju dvostruku cijenu po satu, i to za onoliko parkirnih mjesta koliko su zauzeli.
Cijena godišnje povlaštene parkirne karte za vlasnike vozila sa prebivalištem u Općini Tkon iznosi 100,00 kuna.
Cijena godišnje parkirne karte za vlasnike vozila sa prebivalištem u Općini Pašman iznosi 200,00 kuna.
Isti će biti identificirani putem iskaznice koju će izdati organizator parkiranja, a dužni su je istaknuti na vidnom mjestu prednjeg vjetrobranskog stakla.
Cijena turističke tjedne povlaštene parkirne karte iznosi 100,00 kuna.
Naplate parkiranja oslobođena su vozila HV-a, MUP-a, hitne pomoći, istražnog suca i vatrogasna vozila.

Članak 5.
Vozila invalida propisno obilježena znakovima za označavanje vozila invalida te s istaknutom povlaštenom kartom za vozila invalida koje izdaje organizator parkiranja, plaćaju naknadu za parkiranje na mjestima koja su određena i obilježena za parkiranje vozila invalida te ostalim mjestima pod naplatom u prvoj zoni u iznosu od 50,00 kuna mjesečno.
Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za pravne osobe iznosi 150,00 kuna.

Članak 6.
Cijena mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za fizičku i pravnu osobu određuje se u visini od 500,00 kuna.

Članak 7.
U visinu naknade za parkiranje uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Zadarske županije, a počet će se primjenjivati danom stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/03-01/13
Ur. broj: 2198/32-03-3
U Tkonu, 4. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Danijel Katičin

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Tkon («Službeni glasnik» Zadarske županije 8/01) i članka 2. i 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Tkon, klasa: 021-05/03-01/13, ur. broj: 2198/32-03-1, Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 32. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2003. donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Tkon

Članak 1.
U članku 3. brišu se sve tri alineje i zamjenjuju novima koje glase:
- od 1. siječnja do 9. lipnja svakim danom od 7,00 do 15,00 sati
- od 10. lipnja do 15. rujna svakim danom od 7,00 do 16,00 sati
- od 16. rujna do 31. prosinca svakim danom od 7,00 do 15,00 sati

Članak 2.
U članku 4. prva i druga alineja se brišu i zamjenjuju novima koje glase:
- u vremenu od 1. siječnja do 9. lipnja i od 16. rujna do 31. prosinca: 2,00 kune po satu
- u vremenu od 10. lipnja do 15. rujna: 4,00 kune po satu

Članak 3.
U članku 5. stavku 2. mijenja se cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za pravne osobe i iznosi 100,00 kuna.
U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi: « Cijena mjesečne parkirne karte iznosi 50,00 kuna».

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Zadarske županije, a počet će se primjenjivati danom stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/03-01/13
Ur. broj: 2198/32-03-8
U Tkonu, 12. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON
Predsjednik:
Danijel Katičin